1. Úvodní ustanovení

Práva kupujících z vadného plnění („dále jen reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Prodávající neodpovídá za vady, v případě že:

  • vada je na textilním zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o textilní zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo textilní zboží při převzetí kupujícím,
  • vznikly na věci opotřebením způsobeném obvyklým používáním,
  • jsou způsobené kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, či zásahem kupujícího.

2. Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží práva z vad, zejména doložit datum koupě a to buďto prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud mu na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3. Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého textilního zboží lze lhůtu pro reklamaci zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v záručním listě nebo na účtence. Po uplynutí lhůty nelze reklamaci uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšený rozsah poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

Prodávající prohlašuje, že pokud zboží v rámci vyřízení reklamace vymění, poskytuje kupujícímu novou lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.

Lhůtu k reklamaci nelze považovat za stanovení doby životnosti textilního zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

4. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede, datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit volbu způsobu vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jim zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či jej svépomocně na účet kupujícího po předchozím upozornění a poskytnutí dodatečně přiměřené lhůty prodat.

5. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Odpovědnost za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl.5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy, pokud by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující i bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

Spotřebitel má podle zákona 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce, adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmět sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit online prostřednictvím platformy ODR dostupné na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vytvořit účet

Máte již svůj účet?
Místo toho se přihlaste Nebo Resetovat heslo